Algemene voowaarden

Disclaimer

Deze website is ontwikkeld door skeyes, autonoom overheidsbedrijf volgens de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, dat tevens instaat voor het besturen en het managen van de website.

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over skeyes en haar activiteiten. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds en zonder uitdrukkelijke kennisgeving door skeyes gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.
Alhoewel skeyes veel zorg besteedt aan de creatie van de website en zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert zij niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert skeyes een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.
skeyes kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de afwezigheid van specifieke informatie op de website, de inhoud van deze website of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Wanneer skeyes verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal zij onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

skeyes onderneemt al het mogelijke om haar website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Deze worden slechts ter informatie aan de gebruiker weergegeven. skeyes heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan ervan, noch voor de daarin opgenomen informatie.

De website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo's, foto's, software en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van skeyes of haar informatieleveranciers.
Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van skeyes.

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De Brusselse rechtbanken zijn exclusief bevoegd om over deze geschillen te oordelen.

Algemene voowaarden

skeyes ("wij", "we', "ons") stelt de informatie op de website www.skeyes.be (de "Website") enkel ter beschikking voor informatieve doeleinden.

Uw gebruik van de Website is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Door eender welk deel van de Website te gebruiken, door u in te schrijven bij ons en/of ons enigerlei informatie te verstrekken via de Website, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent door deze Algemene Voorwaarden.

1. ALGEMEEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat deze Algemene Voorwaarden, samen met ons Privacybeleid, de volledige en exclusieve overeenkomst vormen tussen ons met betrekking tot uw gebruik van de Website en voorrang krijgen op alle eerdere voorstellen, overeenkomsten, of andere communicaties en deze bepalen.

Indien eender welke bepaling van deze Algemene Voorwaarden in zijn geheel of gedeeltelijk wordt beschouwd als onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar, dan zullen deze Algemene Voorwaarden geldig blijven wat betreft de andere bepalingen en de rest van de bepaling in kwestie. Enigerlei verklaring van afstand van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden door ons zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een daaropvolgende inbreuk of ontstentenis en zal op geen enkele manier de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden beïnvloeden.

Een onvermogen tot uitoefening en een vertraging vanwege enigerlei partij bij de uitoefening van enig recht, rechtsmiddel, volmacht of privilege van deze partij onder deze Algemene Voorwaarden, noch handelsgebruik tussen de partijen, zal in geen enkel geval worden opgevat of dienst doen als een afstandsverklaring ervan, noch zal enige enkele of gedeeltelijke uitoefening van enig recht, rechtsmiddel, volmacht of privilege enige andere of verdere uitoefening hiervan uitsluiten, of het uitoefenen van enig ander recht, rechtsmiddel, volmacht of privilege. De rechten en rechtsmiddelen voorzien door deze Algemene Voorwaarden zijn cumulatief en sluiten andere rechten of rechtsmiddelen voorzien door de wet, niet uit.

Niets van deze Algemene Voorwaarden zal worden geïnterpreteerd als het creëren van een agentschap, vereniging, of een andere vorm van gemeenschappelijke onderneming tussen ons.

Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen en wij raden u aan om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen om zich ervan te vergewissen dat u op elk moment volledig op de hoogte bent van onze Algemene Voorwaarden. Elke wijziging wordt onmiddellijk van kracht nadat deze op de Website werd geplaatst. Uw blijvend gebruik van de Website vormt uw goedkeuring van al deze Algemene Voorwaarden.

Wij kunnen, met of zonder voorafgaande kennisgeving, elk van de rechten verleend door deze Algemene Voorwaarden, beëindigen. U zal zich onmiddellijk schikken naar enigerlei beëindiging of andere kennisgeving, daarbij inbegrepen, zoals van toepassing, door elk gebruik van de Website te staken.
Wij behouden ons het recht voor om materiaal of inhoud te allen tijde van de Website te verwijderen of aan te passen. Wij zullen niet aansprakelijk zijn ten opzichte van u of enige andere derde partij omwille van het verwijderen of wijzigen van inhoud van de Website; voor het weigeren van de verwerking van een aanvraag of voor het opschorten van het verwerken van een aanvraag nadat de verwerking was begonnen.

Uw gebruik van de Website is onderworpen aan de Belgische wetgeving, en door zich toegang te verschaffen tot de Website, valt u onder de exclusieve rechtsbevoegdheid van de Brusselse Rechtbanken.

Indien u vragen heeft inzake deze Algemene Voorwaarden, gelieve contact op te nemen via communication@skeyes.be

2. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle inhoud beschikbaar op de Website met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, grafische symbolen, logo's, iconen, afbeeldingen, audioclips, gegevenscompilaties en software, en de compilatie ervan (de "Inhoud") is de eigendom van skeyes en wordt beschermd door de Belgische en internationale copyrightwetten.

De handelsmerken, logo's, en dienstmerken die op de Website staan (collectief de "Handelsmerken" genaamd) zijn de geregistreerde en ongeregistreerde merken van skeyes en worden beschermd door Belgische en internationale handelsmerkwetten. Elk ander Handelsmerk dat op de Website staat dat niet de eigendom is van skeyes, is de eigendom van hun respectieve eigenaars die al dan niet geaffilieerd of verbonden zijn met ons.

Behalve zoals wordt uiteengezet in de beperkte licentie in Sectie 4 hieronder, of zoals vereist door de wet die van toepassing is, mag noch de Inhoud, Handelsmerken of enig ander deel van de Website geheel of gedeeltelijk worden gebruikt, gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, toegang genomen, gewijzigd, of op een andere manier geëxploiteerd, voor enigerlei doel zonder onze voorafgaande geschreven toestemming.

3. GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK

Als voorwaarde voor uw gebruik van de Website, garandeert u skeyes dat u de Website niet zal gebruiken voor enig doel dat onrechtmatig of verboden is in deze bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen. U mag de Website niet gebruiken op enige manier die de Website zou kunnen beschadigen, ongeschikt maken, overbelasten of er afbreuk aan doen of die zou kunnen interfereren met het gebruik en het genot van de Website door enige andere partij. U mag geen enkel materiaal of informatie verkrijgen of proberen te bekomen via middelen die niet opzettelijk worden vrijgemaakt of worden voorzien via de Website.

4. BEPERKTE LICENTIE

Wij verlenen u een beperkte, herroepbare, en niet-exclusieve licentie om toegang te verkrijgen tot de Website en deze te gebruiken.

U mag geen framing-technieken gebruiken om de Website of enig ander deel ervan toe te voegen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

De beperkte licentie die in deze Sectie 4 wordt uiteengezet, geeft u geen recht om:

 • de Website of de inhoud ervan (behalve caching of indien nodig om Inhoud te bekijken) te wijzigen of te downloaden; of
 • om enig afgeleid werk te creëren gebaseerd op zowel de Website of de Inhoud ervan; of
 • om enige metatag te gebruiken of enige andere "verborgen tekst" die onze naam gebruikt of de Handelsmerken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming: of
 • om software robots, spiders, crawlers, of gelijksoortige tools voor het verzamelen en het kopiëren van gegevens te gebruiken, of om enige actie te ondernemen die een onredelijke last of belasting kan zijn voor onze infrastructuur.

Er wordt u een beperkt, herroepbaar, en niet-exclusief recht verleend om een hyperlink te creëren naar de home page van de Website enkel voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Een website die een link heeft naar onze Website:

 • kan een verbinding vormen naar onze Inhoud, maar mag hiervan geen kopie zijn; maar
 • impliceert daarom niet dat wij zo'n website goedkeuren of de diensten of producten ervan; en
 • mag de relatie ervan met ons niet verkeerd voorstellen; en
 • mag geen Inhoud bevatten die zou kunnen worden geïnterpreteerd als onaangenaam, obsceen, aanstootgevend of controversieel, en kan enkel Inhoud bevatten geschikt voor alle leeftijden; en
 • mag ons of onze producten of diensten niet voorstellen op een foute, misleidende, vernederende of op een andere aanstootgevende of afkeurenswaardige manier, of ons associëren met ongewenste producten, diensten of meningen; en
 • mag geen enkel Handelsmerk gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; en
 • mag naar geen enkele pagina van de Website een link vormen behalve naar de homepage. We kunnen, naar eigen goeddunken, verzoeken dat u een link naar de Website verwijdert, en wanneer u zo'n verzoek ontvangt, moet u zo'n link onmiddellijk verwijderen.

Elk ongeoorloofd gebruik door u van de Website beëindigt onmiddellijk de beperkte licentie beschreven in deze Sectie 4, onverminderd enige ander rechtsmiddel voorzien door de wet van toepassing.

5. LINKS NAAR DERDE PARTIJEN

Links naar websites van derde partijen op de Website worden enkel te uwer informatie en gemak voorzien. Als u deze links gebruikt, zal u de Website verlaten. We controleren deze websites van derde partijen niet, noch de inhoud ervan, en wij zijn er niet verantwoordelijk voor. Daarom onderschrijven of maken wij hierover geen verklaringen, noch over materiaal dat u daarop kan vinden, of resultaten die mogelijks worden bekomen door deze te gebruiken. Als u beslist om te surfen naar één van de websites van derde partijen die gelinkt zijn aan de Website, doet u dit volledig op eigen risico.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonlijke informatie door websites van derde partijen die toegankelijk zijn via de Website. U moet zorgvuldig het privacybeleid van al zulke websites nagaan voordat u enige persoonlijke informatie verschaft.

6. VERKLARINGEN, GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U gaat ermee akkoord dat skeyes, enige andere partij (al dan niet betrokken bij het creëren, produceren, onderhouden of afleveren van de Website), de functionarissen, directeurs, werknemers, aandeelhouders, of agenten van één van hen, niet verantwoordelijk of aansprakelijk zullen zijn (zowel in contract, benadeling als andere), onder alle omstandigheden voor elk bedrag van of soort verlies of schadevergoeding, of elk verwacht verlies van winst, verlies van kansen, verlies van gegevens, kosten en boetes en/of elke speciale of bijkomende schadevergoeding van welke soort ook die het gevolg kan zijn voor u of een derde partij, voortvloeiende uit of verbonden op welke manier dan ook met:

 • belemmering van zaken; of
 • uitstellen of onderbreking van toegang tot de Website; of
 • ongeleverde gegevens, foutieve levering, corruptie, vernietiging of andere wijziging; of
 • transacties met of de aanwezigheid van weblinks van derde partijen op de Website; of
 • vertrouwen op de informatie die de Website bevat; of
 • computervirussen, stilstand of slechte werking van het systeem die kunnen voorvallen in verband met uw gebruik van de Website, daarbij inbegrepen tijdens hyperlink naar of van websites van derde partijen; u erkent bijgevolg dat het uw verantwoordelijkheid is om voorzorgen te nemen om te verzekeren dat de Website en welke website(s) van een derde partij u ook kiest voor uw gebruik, vrij is (zijn) van virussen, wormvirussen, Trojaanse paarden en andere zaken van destructieve aard; of
 • enige onnauwkeurigheden, weglatingen of misleidende, foutieve of bedrieglijke verklaring in de Inhoud; of
 • gebeurtenissen die wij onmogelijk in de hand hebben.

7. SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord om ons te verdedigen, te vergoeden en ons te vrijwaren tegen verlies, schade of kosten, daarbij inbegrepen redelijke wettelijke honoraria, voortvloeiend uit enige claim, actie of aanvraag van een derde partij die resulteert uit uw gebruik van de Website of het aanmaken van een hyperlink naar de Website. U gaat er ook mee akkoord om ons te vergoeden voor enig verlies, schade, of kosten, daarbij inbegrepen redelijke wettelijke honoraria, voortvloeiend uit uw gebruik van software robots, spiders, crawlers, of gelijksoortige tools voor het verzamelen en kopiëren van gegevens, of enige andere actie die u onderneemt die een onredelijke last of belasting op onze infrastructuur legt.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële cookies zijn noodzakelijk voor de correcte werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Functionele cookies zijn nuttig voor bepaalde functies van de site, maar kunnen worden gedeactiveerd. Andere cookies worden gebruikt voor analyse- en marketingdoeleinden (analytische cookies) en worden enkel geplaatst als u daarmee instemt. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer info.