Privacy kennisgeving

Laatste datum van herziening : 9 mei 2018

1. OP WIE IS DEZE PRIVACY KENNISGEVING VAN TOEPASSING?

1.1 Deze site (« Site ») is eigendom van en wordt beheerd door skeyes, met maatschappelijke zetel te de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (« Wij » of « skeyes »).

skeyes is een autonoom overheidsbedrijf dat wettelijk tot doel heeft:

 • de veiligheid van het luchtverkeer te waarborgen in het luchtruim waarvoor de Belgische Staat verantwoordelijk is;
 • op de luchthaven van Brussel-Nationaal, de bewegingen van de luchtvaartuigen te controleren bij de nadering, de landing, het opstijgen en op de landings- en rolbanen, alsook de geleiding van de luchtvaartuigen op de platforms, en de veiligheid van het luchtveiligheid van het luchtverkeer te blijven waarborgen op de gewestelijke openbare luchthavens en luchtvaartterreinen;
 • aan de politie-, luchtvaart- en luchthaveninspectie-diensten inlichtingen te verschaffen betreffende de luchtvaartuigen, de besturing, de bewegingen en de waarneembare gevolgen ervan;
 • weerkundige inlichtingen te verschaffen voor de luchtvaart, alsook telecommunicatiediensten of andere diensten verstrekken die verband houden met de activiteiten genoemd in de punten a) en b).

1.2 skeyes heeft verschillende vestigingseenheden verspreid over heel België en treden op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

Als overheidsbedrijf stellen wij alles in het werk om de persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd te beschermen en te verwerken op een correcte en transparante wijze, met name in overeenstemming met het toepasselijk recht en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (« AVG » of « GDPR »).

Gelieve de onderstaande links te volgen voor bijkomende informatie:

Wat wordt gedekt door deze Privacy Kennisgeving?

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Op basis van welke rechtsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven?

Welke cookies gebruiken wij en hoe kunt u ze beheren?

Zijn uw persoonsgegevens beschermd?

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Worden uw persoonsgegevens gebruikt voor automatische besluitvorming?

Welke rechten heeft u?

Hoe contact met ons opnemen?

Wijzigingen aan deze Privacy Kennisgeving?

2. WAT WORDT GEDEKT DOOR DEZE PRIVACY KENNISGEVING?

2.1 Via deze Privacy Kennisgeving wensen wij u te informeren over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken als verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij onze activiteiten uitvoeren of wanneer u gebruik maakt van deze Site en de daarop aangeboden toepassingen, aan wie wij deze informatie doorgeven, wat uw rechten zijn en wie u kan contacteren voor meer informatie.

2.2 Wanneer wij verwijzen naar « deze Site », bedoelen wij:

 • de webpagina's die beginnen met de url https://www.skeyes.be and https://ops.skeyes.be
 • de skeyes Pressroom waarvan de webpagina's beginnen met de url https://press.skeyes.be/.

Deze Privacy Kennisgeving is niet van toepassing op andere webpagina's. Zij is in het in het bijzonder niet van toepassing op de webpagina's waarop u kunt solliciteren voor openstaande vacatures of zich kunt inschrijven op de mailinglist en die beginnen met de url "https://resourcemanager". Op deze pagina's is onze afzonderlijke Privacy Kennisgeving voor sollicitanten van toepassing.

2.3 Deze Site kan links bevatten naar andere websites. Hoewel wij trachten enkel links te voorzien naar websites die onze standaarden inzake gegevensbescherming delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid inzake gegevensbescherming van deze websites. Deze Privacy Kennisgeving heeft enkel betrekking op gegevens verzameld door skeyes.
Wanneer u links op deze Site aanklikt, raden wij u sterk aan eerst de Privacy Kennisgevingen op de betrokken websites te lezen alvorens persoonlijke gegevens vrij te geven.

3. HOE VERKRIJGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

3.1 Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten of wanneer u deze Site en de daarop aangeboden toepassingen gebruikt.

3.2 Wij kunnen dergelijke persoonsgegevens verkrijgen omdat u ze aan ons geeft (bijvoorbeeld via een formulier op deze Site, door contact met ons op te nemen enz.), omdat anderen ze aan ons geven (bijvoorbeeld andere Belgische of internationale overheidsdiensten, derde dienstverleners waarop wij beroep doen in het kader van onze activiteiten), of omdat zij publiekelijk beschikbaar zijn.

Wij kunnen verder ook persoonsgegevens van u verkrijgen door de manier waarop u interageert met ons.

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

4.1 De persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen het volgende inhouden:

 • standaard identificatie- en contactgegevens (bv. naam, adres (privé / werk), telefoonnummer (privé/werk), e-mail adres (privé/werk), land van verblijf);
 • elektronische identificatiegegevens (IP-adressen, browser type enz.);
 • persoonlijke eigenschappen (bv. leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, taal; ...);
 • financiële gegevens (bv. bankrekeningnummer, ...);
 • levensstijl en sociale omstandigheden;
 • familiale omstandigheden (bv. burgerlijke staat, ...);
 • tewerkstelling- en opleidingsgegevens (bv. de organisatie waarvoor u werkt, uw functietitel, gevolgde opleidingen, ...);
 • de door u opgegeven informatie in formulieren (bv. feedback-formulieren), klantendiensten (bv. de Meteo klantendienst) en alle mogelijke andere diensten en communicatiekanalen die wij aanbieden;
 • gegevens over hoe u onze producten en diensten gebruikt;
 • gegevens over hoe u met ons interageert en andere gelijkaardige informatie;
 • (mobiele) communicatiegegevens;
 • profielgegevens (bv. paswoorden en gebruikersnamen);
 • gegevens over uw aanwezigheid op onze site.

4.2 Wij verzamelen via deze Site onder meer persoonsgegevens voor de volgende specifieke diensten:

 • Geharmoniseerde online toegang tot AIM- en METEO-diensten (AIM-METEO briefing)

Wij bieden website bezoekers via de AIM-METEO briefing de mogelijkheid om zich online toegang te verschaffen tot ons "Aeronautical Information Management" (nl. het beheer van luchtvaartinformatie, hierna: "AIM") en onze METEO-diensten Voor sommige van deze diensten dient u een account met gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken.

Hierna vindt u een overzicht van deze diensten met hun toegangsmogelijkheden:

 

De AIP ("Aeronautical Information Publication" - ) van België en Luxemburg: vrije toegang voor website gebruikers;

FPL ("Flight Planning" of vluchtplanning): toegang beperkt tot geregistreerde gebruikers;

"Data provision" (gegevensverstrekking): toegang beperkt tot specifieke gebruikers,;

"Meteo information" (meteo informatie): toegang beperkt tot geregistreerde gebruikers;

"Notam briefing": gedeeltelijke vrije toegang tot PIB-informatie ("Preflight Information Bulletin");

"Handler Briefing" ("afhandelaar briefing"): toegang beperkt tot specifieke gebruikers,.

In het kader van de registratie voor METEO- en/of vluchtplanning-informatie ("Meteo information" en/of "FPL"), de "Data provision" en de "Handler Briefing", verzamelen wij de volgende gegevens: naam, e-mail adres, adres, telefoonnummer, geboortedatum, klanttype, de door u gewenste dienst(en) en de reden voor registratie.

 • Feedbackformulieren

Wij vragen regelmatig op deze website om u ons uw feedback te bezorgen met betrekking tot de door ons geleverde diensten of producten. Wij gebruiken hiervoor online formulieren, zoals bijvoorbeeld voor onze Meteo-diensten (zie "Meteo Feedback") en voor AIM (zie "AIM Feedback").

Via deze online formulieren verzamelen wij de volgende gegevens: naam en voornaam, e-mail adres, uw algemene waardering over en eventueel ook specifieke opmerkingen met betrekking tot de geleverde diensten of producten.

 • Aanvraag klimatologische gegevens

U heeft de mogelijkheid om via deze Site klimatologische gegevens aan te vragen via een online formulier (zie "Request for Climatic data").

In het kader van deze aanvraag verzamelen wij de volgende gegevens: naam, voornaam, e-mail adres, telefoonnummer, adres, naam en type bedrijf, functietitel, alsook het type gegevens en hun doel, locatie en geldigheidsperiode. U kunt ook betalingsinformatie (nl. factuuradres en BTW-nummer) en specifieke opmerkingen doorgeven.

 • Aanvraag advies Urbanisme

U vindt op deze Site formulieren terug die u bij voorkeur digitaal dient in te dienen om advies aan te vragen met betrekking tot:

In het kader van dergelijke advies aanvragen verzamelen wij de volgende gegevens: referentie, bedrijf of particulier, adres, contactpersoon, telefoon, GSM, e-mail, gegevens van de windturbine / kraan / obstakel / gebouw, reeds verkregen adviezen en opmerkingen.

 • Aanvragen goedkeuring SPACC

U vindt op deze Site formulieren terug die u kunt gebruiken om bij de SPACC (Special Activities Coordination Cell) een goedkeuring aan te vragen voor speciale vluchten. Het betreft een radio and TV relay flights form en een form for other special flights.

Via deze aanvraagformulieren verzamelen wij volgende gegevens: identiteit van de operator, de contactgegevens, specifieke gegevens over de gewenste vlucht en het gebruikte vliegtuig, alsook eventuele opmerkingen.

 • Updates "skeyes Pressroom"

Op onze skeyes Pressroom heeft u de mogelijkheid om zich in te schrijven op onze mailinglist door uw e-mail adres op te geven en vervolgens op de knop "Inschrijven" te klikken.

U zult vervolgens per e-mail op de hoogte worden gehouden van nieuwsberichten die wij publiceren op de skeyes Pressroom.

 • Contact

Op deze Site vindt u verschillende contactgegevens (bv. telefoonnummers en e-mail adressen) terug waarop u ons kunt contacteren voor specifieke informatie en vragen. Wij verzamelen eveneens alle gegevens (bv. e-mailadres, inhoud van e-mail berichten, andere contactgegevens enz.) die u ons via deze weg zelf doorgeeft.

5. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

5.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onze gerechtvaardigde doeleinden als autonoom overheidsbedrijf. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • uitvoering van onze wettelijke taken als autonoom overheidsbedrijf, zoals opgenomen in titel 1.1 van de privacy kennisgeving:
 • naleving van nationale en internationale wettelijke verplichtingen;
 • adviesverlening (bv. inzake urbanisme en inzake activiteiten in het luchtruim)
 • rapportering en onderzoek van (luchtvaart-)incidenten;
 • verstrekken van en beheer van opleidingen,
 • verstrekken van informatie over onze organisatie, producten, diensten en activiteiten;
 • beheer van onze (on-line) diensten, met inbegrip van AIM- en METEO-diensten;
 • marketing en verkoop
 • klanten- en leveranciersbeheer;
 • beheer van bestellingen en leveringen;
 • facturatie en boekhouding;
 • behandelen van vragen en verzoeken;
 • beheer van geschillen;
 • public relations en relaties met stakeholders;
 • relaties met andere nationale en internationale overheden / overheidsdiensten;
 • statistieken;
 • veiligheid;
 • toegangscontrole;
 • logistiek.

6. OP BASIS VAN WELKE RECHTSGRONDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

6.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden:

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Vele verwerkingsactiviteiten / business processen binnen skeyes gebeuren op basis van een wettelijke verplichting. Deze verplichtingen vloeien, onder andere, voort uit de volgende wetgeving:

 1. ‘International Standards and Recommended Practices and Procedures for Air Navigation Services' opgesteld door International Civil Aviation Organisation (ICAO) bij de ‘Convention on International Civil Aviation', meer in het bijzonder Annex 10 (Aeronautical Telecommunications), Annex 11 (Air Traffic Services) en Annex 13 (Aircraft Accident and Incident Investigation) en Annex 15 (Aeronautical Information Service (AIS))
 2. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.
 3. Wet 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.
 4. KB 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.
 5. Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002.
 6. Verordening (EU) nr. 73/2010 van de Commissie van 26 januari 2010 tot vaststelling van de kwaliteitseisen voor luchtvaartgegevens en -informatie voor het gemeenschappelijke Europese luchtruim.
 7. Verordening (EU) 1035/2011 van de Commissie van 17 oktober 2011 tot vaststelling van de gemeenschappelijke eisen voor de verlening van luchtvaartnavigatiediensten en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 482/2008 en (EU) nr. 691/2010.
 8. Wet 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en dienstenen concessies.
 9. Verordening (EU) nr. 376/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 inzake het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 996/2010 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2003/42/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 1321/2007 en (EG) nr. 1330/2007 van de Commissie
 10. MB 1 april 2015 betreffende de uitvoering van een veiligheidsverificatie bij de personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf skeyes en derden.
 11. Wet 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten
 • Met het oog op het sluiten en het uitvoeren van met u gesloten overeenkomsten
 • Op grond van een taak van algemeen belang of in het kader van het openbaar gezag
 • Op grond van toestemming

Indien wij wettelijk verplicht zijn om uw toestemming te verkrijgen om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken, zullen wij uw gegevens enkel voor deze doeleinden verwerken wanneer wij een dergelijke toestemming van u hebben ontvangen.

7. AAN WIE KUNNEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOORGEVEN?

7.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen die redelijkerwijs de toegang tot deze gegevens nodig hebben met het oog op de verwezenlijking van één of meerdere van de hierboven vermelde doeleinden.

Het betreft:

andere overheden / overheidsdiensten, zoals onder meer:

 • de Belgische Staat;
 • het Directoraat-Generaal Luchtvaart;
 • de Nationale toezichthoudende instantie BSA-ANS,
 • de luchtvaartinspectie;
 • de Air Accident Investigation Unit (Belgium) of AAIU(Be);
 • de Ombudsdienst van de luchthaven Brussel-Nationaal.

derde partijen, zoals onder me​er:

 • externe dienstverleners waarop skeyes een beroep doet in het kader van haar activiteiten (bv. IT-dienstverleners, vertaalbureaus, beveiligingsfirma's);
 • rechtshandhavings- en overheidsinstanties overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;
 • externe professionele adviseurs (bv. advocaten of consultants van de Onderneming)

7.2 Gelieve te noteren dat sommige ontvangers van uw persoonsgegevens zich mogelijk kunnen bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waarvan de wetgeving niet de zelfde graad van gegevensbescherming biedt. Dit is met name het geval voor de gegevens die wij ingeven in de EAD-database van Eurocontrol.

Eurocontrol is een internationale organisatie die instaat voor de centrale coördinatie van de luchtverkeersleiding in Europa. Eurocontrol heeft een luchtvaartinformatiesysteem ("Aeronautical Information System" of "AIS") geïmplementeerd, de zgn. European AIS Database (EAD). In dit systeem, waartoe alle andere Europese luchtvaartnavigatiediensten ("Air Navigation Service Providers" of "ANSP") toegang hebben, moet skeyes bepaalde gegevens publiceren en onderhouden. Dit kan ook persoonsgegevens betreffen.

Gezien de EAD-database niet enkel betrekking heeft op intra-Europese vluchten, is het mogelijk dat de daarin opgenomen (persoons-)gegevens worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de EER. skeyes heeft met het oog op dergelijke doorgiftes met Eurocontrol een specifieke EAD-overeenkomst afgesloten waarin de nodige passende waarborgen zijn opgenomen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Verder dient Eurocontrol in het kader van haar activiteiten de naleving te verzekeren van een afzonderlijke verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens die specifiek op haar van toepassing is en de naleving van de beginselen inzake gegevensbescherming door Eurocontrol verzekert. U kunt de betrokken verordening raadplegen via deze link.

8. WELKE COOKIES GEBRUIKEN WE EN HOE KAN U ZE BEHEREN?

Deze Site gebruikt:

 • essentiële cookies;
 • functionele cookies;
 • analytische cookies;
 • marketingcookies.

Essentiële cookies zijn onontbeerlijk voor de correcte werking van deze Site en kunnen niet worden geweigerd als u de Site wilt bezoeken.

Het gebruik van functionele, analytische en marketingcookies is onderworpen aan uw voorafgaande toestemming. Deze cookies worden dus alleen op uw toestel geïnstalleerd als u daarmee instemt. Wij wijzen u er echter op dat als u bepaalde (functionele) cookies uitschakelt, u waarschijnlijk niet meer optimaal gebruik zult kunnen maken van de functies van deze Site.

Zodra u deze website opent, wordt u verzocht om uw voorkeuren inzake cookies te selecteren. Merk op dat u om het even wanneer uw voorkeuren kunt wijzigen door te klikken op het icoon onderaan links op uw scherm.

Voor meer informatie over ons cookiebeleid, klik hier.

9. ZIJN UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMD?

9.1 Wij treffen strikte technische en organisatorische (veiligheids-) maatregelen om uw persoonsgegevens zowel online als offline te beschermen van toegang door onbevoegde personen, onrechtmatige verwerking, misbruik, beschadiging, verlies en vernietiging.

9.2 Hoewel wij gepaste veiligheidsmaatregelen nemen van zodra wij uw persoonsgegevens ontvangen, is met name de overdracht van gegevens via het internet (met inbegrip van e-mail) nooit volledig veilig. Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen, maar kunnen de veiligheid van de aan ons of door ons verstuurde persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot personen die deze informatie redelijkerwijs nodig hebben om hun taken uit te voeren.

10. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

10.1 Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven omschreven doeleinden.

10.2 Als algemene regel worden de persoonsgegevens van geregistreerde gebruikers op deze Site bewaard gedurende een periode van 1 maand na de laatste verbinding met / het laatste gebruik van de Site door de gebruikers.

11. WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT VOOR GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING?

11.1 Automatische besluiten zijn besluiten over personen die louter gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en die rechtsgevolgen teweeg brengen die de betrokken personen aanzienlijk treffen.

In de regel gebruiken wij geen persoonsgegevens voor geautomatiseerde besluitvormingen.

12. WELKE RECHTEN HEB IK?

12.1 U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Met name heeft u het recht om :

 • inzage te verwerven in uw persoonsgegevens en er een kopie van te ontvangen ;
 • te vragen om uw persoonsgegevens te updaten of te verbeteren, indien u meent dat deze onjuist of onvolledig zijn ;
 • te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, of de wijze waarop wij deze gegevens gebruiken te beperken, indien u meent dat wij niet (meer) over een rechtmatige verwerkingsgrond beschikken ;
 • uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover de verwerking gebaseerd is op uw toestemming) ;
 • uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en deze over te dragen aan een andere partij (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of de uitvoering van een overeenkomst) ;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag als rechtsgrond gebruiken, waarop wij de verwerking, na onderzoek, zullen stopzetten tenzij wij prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben.

12.2 Met het oog op de uitoefening van de bovenstaande rechten kan u:

een e-mail verzenden aan dpo@skeyes.be

U kan deze contactgegevens eveneens gebruiken indien u een klacht wenst te formuleren met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

U hebt daarnaast ook het recht, indien u meent dat skeyes niet in overeenstemming van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft gehandeld – een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.


13. HOE CONTACT MET ONS OPNEMEN?

13.1 If you have any questions regarding this Privacy statement or this Site in general, you can contact us:

 • een e-mail te sturen naar dpo@skeyes.be
 • een schriftelijk verzoek te versturen naar: skeyes, c/o Data Protection Officer, Tervuursesteenweg 303, 1820 Steenokkerzeel.

14. WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACY KENNISGEVING

14.1 Wij kunnen deze Privacy Kennisgeving van tijd tot tijd aanpassen. Om u te informeren wanneer wij de Privacy Kennisgeving het laatst hebben aangepast, zullen wij bij iedere wijziging de datum van herziening bovenaan deze pagina aanpassen. De aangepaste Privacy Kennisgeving zal dan gelden vanaf deze datum.

Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen en toevoegingen.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële cookies zijn noodzakelijk voor de correcte werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Functionele cookies zijn nuttig voor bepaalde functies van de site, maar kunnen worden gedeactiveerd. Andere cookies worden gebruikt voor analyse- en marketingdoeleinden (analytische cookies) en worden enkel geplaatst als u daarmee instemt. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer info.