Privacy kennisgeving

Laatste datum van herziening : 9 mei 2018

1. OP WIE IS DEZE PRIVACY KENNISGEVING VAN TOEPASSING?

1.1 Deze site (« Site ») is eigendom van en wordt beheerd door skeyes, met maatschappelijke zetel te de Meeûssquare 35, 1000 Brussel (« Wij » of « skeyes »).

skeyes is een autonoom overheidsbedrijf dat wettelijk tot doel heeft:

 • de veiligheid van het luchtverkeer te waarborgen in het luchtruim waarvoor de Belgische Staat verantwoordelijk is;
 • op de luchthaven van Brussel-Nationaal, de bewegingen van de luchtvaartuigen te controleren bij de nadering, de landing, het opstijgen en op de landings- en rolbanen, alsook de geleiding van de luchtvaartuigen op de platforms, en de veiligheid van het luchtveiligheid van het luchtverkeer te blijven waarborgen op de gewestelijke openbare luchthavens en luchtvaartterreinen;
 • aan de politie-, luchtvaart- en luchthaveninspectie-diensten inlichtingen te verschaffen betreffende de luchtvaartuigen, de besturing, de bewegingen en de waarneembare gevolgen ervan;
 • weerkundige inlichtingen te verschaffen voor de luchtvaart, alsook telecommunicatiediensten of andere diensten verstrekken die verband houden met de activiteiten genoemd in de punten a) en b).

1.2 skeyes heeft verschillende vestigingseenheden verspreid over heel België en treden op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

Als overheidsbedrijf stellen wij alles in het werk om de persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd te beschermen en te verwerken op een correcte en transparante wijze, met name in overeenstemming met het toepasselijk recht en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (« AVG » of « GDPR »).

Gelieve de onderstaande links te volgen voor bijkomende informatie:

Wat wordt gedekt door deze Privacy Kennisgeving?

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Op basis van welke rechtsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven?

Welke cookies gebruiken wij en hoe kunt u ze beheren?

Zijn uw persoonsgegevens beschermd?

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Worden uw persoonsgegevens gebruikt voor automatische besluitvorming?

Welke rechten heeft u?

Hoe contact met ons opnemen?

Wijzigingen aan deze Privacy Kennisgeving?

2. WAT WORDT GEDEKT DOOR DEZE PRIVACY KENNISGEVING?

2.1 Via deze Privacy Kennisgeving wensen wij u te informeren over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken als verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij onze activiteiten uitvoeren of wanneer u gebruik maakt van deze Site en de daarop aangeboden toepassingen, aan wie wij deze informatie doorgeven, wat uw rechten zijn en wie u kan contacteren voor meer informatie.

2.2 Wanneer wij verwijzen naar « deze Site », bedoelen wij:

 • de webpagina's die beginnen met de url https://www.skeyes.be and https://ops.skeyes.be
 • de skeyes Pressroom waarvan de webpagina's beginnen met de url https://press.skeyes.be/.

Deze Privacy Kennisgeving is niet van toepassing op andere webpagina's. Zij is in het in het bijzonder niet van toepassing op de webpagina's waarop u kunt solliciteren voor openstaande vacatures of zich kunt inschrijven op de mailinglist en die beginnen met de url "https://resourcemanager". Op deze pagina's is onze afzonderlijke Privacy Kennisgeving voor sollicitanten van toepassing.

2.3 Deze Site kan links bevatten naar andere websites. Hoewel wij trachten enkel links te voorzien naar websites die onze standaarden inzake gegevensbescherming delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid inzake gegevensbescherming van deze websites. Deze Privacy Kennisgeving heeft enkel betrekking op gegevens verzameld door skeyes.
Wanneer u links op deze Site aanklikt, raden wij u sterk aan eerst de Privacy Kennisgevingen op de betrokken websites te lezen alvorens persoonlijke gegevens vrij te geven.

3. HOE VERKRIJGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

3.1 Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten of wanneer u deze Site en de daarop aangeboden toepassingen gebruikt.

3.2 Wij kunnen dergelijke persoonsgegevens verkrijgen omdat u ze aan ons geeft (bijvoorbeeld via een formulier op deze Site, door contact met ons op te nemen enz.), omdat anderen ze aan ons geven (bijvoorbeeld andere Belgische of internationale overheidsdiensten, derde dienstverleners waarop wij beroep doen in het kader van onze activiteiten), of omdat zij publiekelijk beschikbaar zijn.

Wij kunnen verder ook persoonsgegevens van u verkrijgen door de manier waarop u interageert met ons.

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

4.1 De persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen het volgende inhouden:

 • standaard identificatie- en contactgegevens (bv. naam, adres (privé / werk), telefoonnummer (privé/werk), e-mail adres (privé/werk), land van verblijf);
 • elektronische identificatiegegevens (IP-adressen, browser type enz.);
 • persoonlijke eigenschappen (bv. leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, taal; ...);
 • financiële gegevens (bv. bankrekeningnummer, ...);
 • levensstijl en sociale omstandigheden;
 • familiale omstandigheden (bv. burgerlijke staat, ...);
 • tewerkstelling- en opleidingsgegevens (bv. de organisatie waarvoor u werkt, uw functietitel, gevolgde opleidingen, ...);
 • de door u opgegeven informatie in formulieren (bv. feedback-formulieren), klantendiensten (bv. de Meteo klantendienst) en alle mogelijke andere diensten en communicatiekanalen die wij aanbieden;
 • gegevens over hoe u onze producten en diensten gebruikt;
 • gegevens over hoe u met ons interageert en andere gelijkaardige informatie;
 • (mobiele) communicatiegegevens;
 • profielgegevens (bv. paswoorden en gebruikersnamen);
 • gegevens over uw aanwezigheid op onze site.

4.2 Wij verzamelen via deze Site onder meer persoonsgegevens voor de volgende specifieke diensten:

 • Geharmoniseerde online toegang tot AIM- en METEO-diensten (AIM-METEO briefing)

Wij bieden website bezoekers via de AIM-METEO briefing de mogelijkheid om zich online toegang te verschaffen tot ons "Aeronautical Information Management" (nl. het beheer van luchtvaartinformatie, hierna: "AIM") en onze METEO-diensten Voor sommige van deze diensten dient u een account met gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken.

Hierna vindt u een overzicht van deze diensten met hun toegangsmogelijkheden:

 

De AIP ("Aeronautical Information Publication" - ) van België en Luxemburg: vrije toegang voor website gebruikers;

FPL ("Flight Planning" of vluchtplanning): toegang beperkt tot geregistreerde gebruikers;

"Data provision" (gegevensverstrekking): toegang beperkt tot specifieke gebruikers,;

"Meteo information" (meteo informatie): toegang beperkt tot geregistreerde gebruikers;

"Notam briefing": gedeeltelijke vrije toegang tot PIB-informatie ("Preflight Information Bulletin");

"Handler Briefing" ("afhandelaar briefing"): toegang beperkt tot specifieke gebruikers,.

In het kader van de registratie voor METEO- en/of vluchtplanning-informatie ("Meteo information" en/of "FPL"), de "Data provision" en de "Handler Briefing", verzamelen wij de volgende gegevens: naam, e-mail adres, adres, telefoonnummer, geboortedatum, klanttype, de door u gewenste dienst(en) en de reden voor registratie.

 • Feedbackformulieren

Wij vragen regelmatig op deze website om u ons uw feedback te bezorgen met betrekking tot de door ons geleverde diensten of producten. Wij gebruiken hiervoor online formulieren, zoals bijvoorbeeld voor onze Meteo-diensten (zie "Meteo Feedback") en voor AIM (zie "AIM Feedback").

Via deze online formulieren verzamelen wij de volgende gegevens: naam en voornaam, e-mail adres, uw algemene waardering over en eventueel ook specifieke opmerkingen met betrekking tot de geleverde diensten of producten.

 • Aanvraag klimatologische gegevens

U heeft de mogelijkheid om via deze Site klimatologische gegevens aan te vragen via een online formulier (zie "Request for Climatic data").

In het kader van deze aanvraag verzamelen wij de volgende gegevens: naam, voornaam, e-mail adres, telefoonnummer, adres, naam en type bedrijf, functietitel, alsook het type gegevens en hun doel, locatie en geldigheidsperiode. U kunt ook betalingsinformatie (nl. factuuradres en BTW-nummer) en specifieke opmerkingen doorgeven.

 • Aanvraag advies Urbanisme

U vindt op deze Site formulieren terug die u bij voorkeur digitaal dient in te dienen om advies aan te vragen met betrekking tot:

In het kader van dergelijke advies aanvragen verzamelen wij de volgende gegevens: referentie, bedrijf of particulier, adres, contactpersoon, telefoon, GSM, e-mail, gegevens van de windturbine / kraan / obstakel / gebouw, reeds verkregen adviezen en opmerkingen.

 • Aanvragen goedkeuring SPACC

U vindt op deze Site formulieren terug die u kunt gebruiken om bij de SPACC (Special Activities Coordination Cell) een goedkeuring aan te vragen voor speciale vluchten. Het betreft een radio and TV relay flights form en een form for other special flights.

Via deze aanvraagformulieren verzamelen wij volgende gegevens: identiteit van de operator, de contactgegevens, specifieke gegevens over de gewenste vlucht en het gebruikte vliegtuig, alsook eventuele opmerkingen.

 • Updates "skeyes Pressroom"

Op onze skeyes Pressroom heeft u de mogelijkheid om zich in te schrijven op onze mailinglist door uw e-mail adres op te geven en vervolgens op de knop "Inschrijven" te klikken.

U zult vervolgens per e-mail op de hoogte worden gehouden van nieuwsberichten die wij publiceren op de skeyes Pressroom.

 • Contact

Op deze Site vindt u verschillende contactgegevens (bv. telefoonnummers en e-mail adressen) terug waarop u ons kunt contacteren voor specifieke informatie en vragen. Wij verzamelen eveneens alle gegevens (bv. e-mailadres, inhoud van e-mail berichten, andere contactgegevens enz.) die u ons via deze weg zelf doorgeeft.

5. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

5.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onze gerechtvaardigde doeleinden als autonoom overheidsbedrijf. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • uitvoering van onze wettelijke taken als autonoom overheidsbedrijf, zoals opgenomen in titel 1.1 van de privacy kennisgeving:
 • naleving van nationale en internationale wettelijke verplichtingen;
 • adviesverlening (bv. inzake urbanisme en inzake activiteiten in het luchtruim)
 • rapportering en onderzoek van (luchtvaart-)incidenten;
 • verstrekken van en beheer van opleidingen,
 • verstrekken van informatie over onze organisatie, producten, diensten en activiteiten;
 • beheer van onze (on-line) diensten, met inbegrip van AIM- en METEO-diensten;
 • marketing en verkoop
 • klanten- en leveranciersbeheer;
 • beheer van bestellingen en leveringen;
 • facturatie en boekhouding;
 • behandelen van vragen en verzoeken;
 • beheer van geschillen;
 • public relations en relaties met stakeholders;
 • relaties met andere nationale en internationale overheden / overheidsdiensten;
 • statistieken;
 • veiligheid;
 • toegangscontrole;
 • logistiek.

6. OP BASIS VAN WELKE RECHTSGRONDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

6.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden:

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Vele verwerkingsactiviteiten / business processen binnen skeyes gebeuren op basis van een wettelijke verplichting. Deze verplichtingen vloeien, onder andere, voort uit de volgende wetgeving:

 1. ‘International Standards and Recommended Practices and Procedures for Air Navigation Services' opgesteld door International Civil Aviation Organisation (ICAO) bij de ‘Convention on International Civil Aviation', meer in het bijzonder Annex 10 (Aeronautical Telecommunications), Annex 11 (Air Traffic Services) en Annex 13 (Aircraft Accident and Incident Investigation) en Annex 15 (Aeronautical Information Service (AIS))
 2. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.
 3. Wet 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.
 4. KB 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.
 5. Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002.
 6. Verordening (EU) nr. 73/2010 van de Commissie van 26 januari 2010 tot vaststelling van de kwaliteitseisen voor luchtvaartgegevens en -informatie voor het gemeenschappelijke Europese luchtruim.
 7. Verordening (EU) 1035/2011 van de Commissie van 17 oktober 2011 tot vaststelling van de gemeenschappelijke eisen voor de verlening van luchtvaartnavigatiediensten en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 482/2008 en (EU) nr. 691/2010.
 8. Wet 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en dienstenen concessies.
 9. Verordening (EU) nr. 376/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 inzake het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 996/2010 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2003/42/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 1321/2007 en (EG) nr. 1330/2007 van de Commissie
 10. MB 1 april 2015 betreffende de uitvoering van een veiligheidsverificatie bij de personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf skeyes en derden.
 11. Wet 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten
 • Met het oog op het sluiten en het uitvoeren van met u gesloten overeenkomsten
 • Op grond van een taak van algemeen belang of in het kader van het openbaar gezag
 • Op grond van toestemming

Indien wij wettelijk verplicht zijn om uw toestemming te verkrijgen om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken, zullen wij uw gegevens enkel voor deze doeleinden verwerken wanneer wij een dergelijke toestemming van u hebben ontvangen.

7. AAN WIE KUNNEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOORGEVEN?

7.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen die redelijkerwijs de toegang tot deze gegevens nodig hebben met het oog op de verwezenlijking van één of meerdere van de hierboven vermelde doeleinden.

Het betreft:

andere overheden / overheidsdiensten, zoals onder meer:

 • de Belgische Staat;
 • het Directoraat-Generaal Luchtvaart;
 • de Nationale toezichthoudende instantie BSA-ANS,
 • de luchtvaartinspectie;
 • de Air Accident Investigation Unit (Belgium) of AAIU(Be);
 • de Ombudsdienst van de luchthaven Brussel-Nationaal.

derde partijen, zoals onder me​er:

 • externe dienstverleners waarop skeyes een beroep doet in het kader van haar activiteiten (bv. IT-dienstverleners, vertaalbureaus, beveiligingsfirma's);
 • rechtshandhavings- en overheidsinstanties overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;
 • externe professionele adviseurs (bv. advocaten of consultants van de Onderneming)

7.2 Gelieve te noteren dat sommige ontvangers van uw persoonsgegevens zich mogelijk kunnen bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waarvan de wetgeving niet de zelfde graad van gegevensbescherming biedt. Dit is met name het geval voor de gegevens die wij ingeven in de EAD-database van Eurocontrol.

Eurocontrol is een internationale organisatie die instaat voor de centrale coördinatie van de luchtverkeersleiding in Europa. Eurocontrol heeft een luchtvaartinformatiesysteem ("Aeronautical Information System" of "AIS") geïmplementeerd, de zgn. European AIS Database (EAD). In dit systeem, waartoe alle andere Europese luchtvaartnavigatiediensten ("Air Navigation Service Providers" of "ANSP") toegang hebben, moet skeyes bepaalde gegevens publiceren en onderhouden. Dit kan ook persoonsgegevens betreffen.

Gezien de EAD-database niet enkel betrekking heeft op intra-Europese vluchten, is het mogelijk dat de daarin opgenomen (persoons-)gegevens worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de EER. skeyes heeft met het oog op dergelijke doorgiftes met Eurocontrol een specifieke EAD-overeenkomst afgesloten waarin de nodige passende waarborgen zijn opgenomen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Verder dient Eurocontrol in het kader van haar activiteiten de naleving te verzekeren van een afzonderlijke verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens die specifiek op haar van toepassing is en de naleving van de beginselen inzake gegevensbescherming door Eurocontrol verzekert. U kunt de betrokken verordening raadplegen via deze link.

8. WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ EN HOE KUNT U ZE BEHEREN?

8.1 Deze Site gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden bewaard op uw computer of mobiel apparaat wanneer u deze Site bezoekt. Zij worden gebruikt om u een goede surfervaring te geven en laten u toe om de diensten op deze Site te gebruiken.

U kunt meer informatie terugvinden over cookies op de volgende website: www.allaboutcookies.org

8.2 Cookies kunnen worden onderverdeeld op basis van de volgende kenmerken:

→ 8.2.1 Of het "sessie cookies" of "langdurige cookies" betreft:

 • Sessie cookies ("session cookies"): deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.
 • Langdurige cookies ("persistent cookies"): deze cookies worden niet automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit, maar blijven bewaard op uw computer of mobiel apparaat gedurende een bepaalde periode (dit varieert van cookie tot cookie).

8.2.2 Of het "eerste partij cookies" of "derde partij cookies" betreft:

 • Eerste partij cookies ("First party cookies"): deze cookies worden geplaatst door skeyes of door één van haar verwerkers.
 • Derde partij cookies ("Third party cookies"): deze cookies worden geplaatst door een verwerkingsverantwoordelijke die deze Site niet beheert.

8.3 Op deze Site gebruiken wij enkel eerste partij sessie cookies ("first party session cookies"). Deze cookies zijn essentieel om u toe te laten rond te surfen op onze website en ons toe te laten de door u gevraagde diensten te leveren, zoals het aanbieden van deze Site in de door u gewenste taal en het identificeren van geregistreerde gebruikers na log-in.

De door ons gebruikte cookies zijn strikt noodzakelijke cookies. Zonder deze cookies kunnen wij bepaalde diensten niet aanbieden en zal deze Site niet zo vlot werken als u van ons mag verwachten. Daarom zullen deze cookies automatisch worden gebruikt.


→ 8.4 Concreet gebruiken wij op onze Site de volgende cookies:

 • Gebruikersvoorkeur-cookies ("User preference cookies")

Deze cookies worden gebruikt om uw voorkeuren met betrekking tot de taal van deze Site (Nederlands, Frans of Engels) te bewaren doorheen uw bezoek aan verschillende webpagina's.

Deze tabel geeft meer informatie over het gebruik van gebruikersvoorkeur-cookies op deze Site:

Cookie naam Beschrijving en functie
Accept_cookie Deze cookie registreert dat de gebruiker akkoord gaat met het gebruik van de user preference cookie
Cookie_support Deze cookie registreert of uw internet-browser de cookie ondersteunt
BelgoContext Deze cookie bewaart uw taalvoorkeur op onze corporate website (https://www.skeyes.be/)
Guest_language_id Deze cookie bewaart uw taalvoorkeur op onze operationele website (https://ops.skeyes.be/)
 • Log-in cookies

Bepaalde diensten of pagina's op deze Site zijn enkel toegankelijk na invoering van een gebruikersnaam en een wachtwoord, met name bepaalde van onze AIM- en METEO-diensten (AIM-METEO briefing, zie punt 4.2).

Log-in cookies dienen om u als geregistreerd gebruiker te identificeren nadat u bent ingelogd zodat u zich niet telkens opnieuw hoeft te identificeren bij iedere pagina.

Deze tabel geeft meer informatie over het gebruik van log-in cookies op deze Site:

Cookie naam Beschrijving en functie
jsessionid deze cookie onthoudt de gebruikersnaam

Van zodra u deze Site opent, wordt u over het gebruik van deze cookies geïnformeerd via de cookie pop-up.

8.5 U kunt cookies inschakelen, uitschakelen en/of verwijderen via uw browser. De cookie instellingen kunnen meestal worden gevonden in het "opties" of "instellingen" menu van uw browser. De volgende links kunnen nuttig zijn om deze instellingen beter te begrijpen. U kunt ook steeds de "Help" knop van uw browser gebruiken voor meer informatie:

Gelieve te noteren dat door het uitschakelen van bepaalde cookies, u mogelijk niet meer in staat zult zijn om bepaalde applicaties van deze Site te gebruiken, zoals bijvoorbeeld de afgesloten omgeving voor geregistreerde gebruikers.

9. ZIJN UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMD?

9.1 Wij treffen strikte technische en organisatorische (veiligheids-) maatregelen om uw persoonsgegevens zowel online als offline te beschermen van toegang door onbevoegde personen, onrechtmatige verwerking, misbruik, beschadiging, verlies en vernietiging.

9.2 Hoewel wij gepaste veiligheidsmaatregelen nemen van zodra wij uw persoonsgegevens ontvangen, is met name de overdracht van gegevens via het internet (met inbegrip van e-mail) nooit volledig veilig. Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen, maar kunnen de veiligheid van de aan ons of door ons verstuurde persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot personen die deze informatie redelijkerwijs nodig hebben om hun taken uit te voeren.

10. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

10.1 Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven omschreven doeleinden.

10.2 Als algemene regel worden de persoonsgegevens van geregistreerde gebruikers op deze Site bewaard gedurende een periode van 1 maand na de laatste verbinding met / het laatste gebruik van de Site door de gebruikers.

11. WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT VOOR GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING?

11.1 Automatische besluiten zijn besluiten over personen die louter gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en die rechtsgevolgen teweeg brengen die de betrokken personen aanzienlijk treffen.

In de regel gebruiken wij geen persoonsgegevens voor geautomatiseerde besluitvormingen.

12. WELKE RECHTEN HEB IK?

12.1 U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Met name heeft u het recht om :

 • inzage te verwerven in uw persoonsgegevens en er een kopie van te ontvangen ;
 • te vragen om uw persoonsgegevens te updaten of te verbeteren, indien u meent dat deze onjuist of onvolledig zijn ;
 • te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, of de wijze waarop wij deze gegevens gebruiken te beperken, indien u meent dat wij niet (meer) over een rechtmatige verwerkingsgrond beschikken ;
 • uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover de verwerking gebaseerd is op uw toestemming) ;
 • uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en deze over te dragen aan een andere partij (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of de uitvoering van een overeenkomst) ;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag als rechtsgrond gebruiken, waarop wij de verwerking, na onderzoek, zullen stopzetten tenzij wij prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben.

12.2 Met het oog op de uitoefening van de bovenstaande rechten kan u:

een e-mail verzenden aan privacy@skeyes.be

U kan deze contactgegevens eveneens gebruiken indien u een klacht wenst te formuleren met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

U hebt daarnaast ook het recht, indien u meent dat skeyes niet in overeenstemming van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft gehandeld – een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.


13. HOE CONTACT MET ONS OPNEMEN?

13.1 If you have any questions regarding this Privacy statement or this Site in general, you can contact us:

 • een e-mail te sturen naar communication@skeyes.be,
 • een schriftelijk verzoek te versturen naar: skeyes, dienst Communicatie, Tervuursesteenweg 303, 1820 Steenokkerzeel.

14. WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACY KENNISGEVING

14.1 Wij kunnen deze Privacy Kennisgeving van tijd tot tijd aanpassen. Om u te informeren wanneer wij de Privacy Kennisgeving het laatst hebben aangepast, zullen wij bij iedere wijziging de datum van herziening bovenaan deze pagina aanpassen. De aangepaste Privacy Kennisgeving zal dan gelden vanaf deze datum.

Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen en toevoegingen.

We kunnen sessiecookies gebruiken om de service op onze website te verbeteren. Een sessiecookie is een klein gegevensbestand dat vanaf onze website wordt verzonden naar uw internetbrowser, die wordt opgeslagen in het tijdelijke geheugen van uw computer (dit bestand wordt gewist wanneer uw browser is gesloten). Een sessiecookie stelt ons in staat om de pagina's die u hebt bezocht te volgen en zo uw gebruik van de website te vergemakkelijken.

U kunt uw browser instellen om u op de hoogte te stellen wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u deze al dan niet accepteert.